Boetereglement MHC De Westerduiven

Boetereglement MHC De Westerduiven

1. Algemeen

Alle door de bond of andere instanties opgelegde boetes aan teams en/of personen zullen m.i.v. 1 februari 2016door de MHC De Westerduiven bij het betrokken individu of het team verhaald worden. Zie voor specifieke informatie het KNHB Bondsregelment zoals gepubliceerd op de KNHB site en zoals in de bijlage is weergegeven.
MHC De Westerduiven volgt ook het tuchtreglement van de KNHB voor wat betreft de toegekende gele en rode kaarten.

2. Gele kaart

De betrokken speler/speelster wordt, indien het bestuur daarvoor aanleiding ziet, uitgenodigd op de maandagavond na de melding.

Op automatisch verbod tot deelname aan wedstrijden als hierboven aangegeven is geen verweer of beroep mogelijk.

3. Rode kaart

Een rode kaart wordt behandeld door de tuchtcommissie van de KNHB op de tweede dinsdag na de dag dat de rode kaart is verstrekt. Het bestuur schorst na melding door de KNHB of betrokken speler/speelster/coach, de speler/speelster per direct voor minimaal twee wedstrijden. In beginsel wordt deze door de vereniging opgelegde straf verrekend met de door de KNHB opgelegde sanctie. De standaardstraf van de KNHB is minimaal 2 wedstrijden.

4. Horen van betrokken speler/speelster/coach bij een rode kaart

4.1 Juniorleden

Voor juniorleden bestaat een hoorplicht van de zijde van de vereniging. Indien een rode kaart betrekking heeft op een juniorlid maakt het juniorlid op de dag waarop de kaart gegeven is daarvan schriftelijk melding bij de secretaris. Het bestuur kan het juniorlid uitnodigen voor een toelichting.Het bestuur zal in het aan de KNHB te verzenden "meldingsformulier wangedrag junioren" verslag doen van deze hoorzitting.
Indien het betrokken juniorlid, de coach of de vereniging een mondelinge behandeling van de zaak wenst voor de tuchtcommissie van de KNHB, dient daartoe uiterlijk woensdagavond volgend op de wedstrijd waarop de rode kaart is gegeven via de secretaris een verzoek te worden ingediend bij de tuchtcommissie van de KNHB.

4.2 Seniorleden

Voor seniorleden bestaat geen hoorplicht van de zijde van de vereniging. Indien een seniorlid gehoord wenst te worden, dient hij/zij dit uiterlijk zondagavond om 24.00 uur op de dag van de betrokken wedstrijd via e-mail kenbaar te maken aan de secretaris. Het seniorlid zal op zijn verzoek uiterlijk dinsdag volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven worden gehoord. De rapportage van de scheidsrechter wordt door het bestuur voor dit overleg gebruikt. Het bestuur kan ook het initiatief nemen om het seniorlid uit te nodigen voor een toelichting.

5 Kosten verbonden aan opgelegde sancties

De KNHB brengt, bij opgelegde sancties, kosten in rekening bij de vereniging. Deze kosten worden door de vereniging doorberekend aan de betrokken speler/speelster/de coach/het team, indien sprake is van direct verwijtbaar handelen. Indien mogelijk wordt de boete per automatische incasso geïnd. Is dit niet mogelijk dan wordt van de speler/speelster/de coach/het team verwacht dat de te betalen boete binnen 14 dagen op rekeningnummer NL92RABO0304813915is overgemaakt onder vermelding van naam en elftal.

Bijlage A – Boetereglement veldhockey

Onderstaand boeteoverzicht wordt elk jaar door de KNHB geïndexeerd. Voor actuele gegevens hanteert de MHC De Westerduiven de gegevens zoals door de KNHB op haar site gepubliceerd.Bijlage B – Boetereglement zaalhockey

Onderstaand boeteoverzicht wordt elk jaar door de KNHB geïndexeerd. Voor actuele gegevens hanteert de MHC De Westerduiven de gegevens zoals door de KNHB op haar site gepubliceerd.Het boetereglement is te raadplegen via deze link en terug te vinden op de interne ledenwebsite http://mijn.westerduiven.nlvervolgens club / documenten / reglementen.

Het bestuur
MHC De Westerduiven