Candea College en MHC Westerduiven werken samen

Het Candea College gaat de komende jaren samenwerken met diverse sportverenigingen in de gemeenten Duiven en Westervoort. In eerste instantie is gekozen voor de teamsporten voetbal, hockey, korfbal, volleybal en handbal. Door samen te werken pakt de school haar bredere maat-schappelijke verantwoordelijkheid op.

Scholen staan midden in de samenleving. Alleen al omdat school niet zonder leerlingen en ouders kán bestaan. Het onderwijs houdt daarom niet op bij de poort van het schoolplein. Zo stelt Candea een aantal keren per jaar de school beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties en voeren onze leerlingen maatschappelijke stages uit. Een ander voorbeeld is de samenwerking met bedrijven en in-stellingen. Beide partijen profiteren; leerlingen krijgen stageplaatsen, terwijl werkgevers jongeren kunnen interesseren voor hun bedrijfstak. Het gaat om de toekomst van jongeren én bedrijven.

Het Candea College wil zich de komende jaren nog meer verbinden in onze regio. Daarom is ge-kozen voor nauwe samenwerking met een aantal sportclubs zoals bijv. MHC Westerduiven. De besturen van deze verenigingen hebben enthousiast gereageerd. Zij zien dat niet alleen het on-derwijs belang heeft bij dit initiatief, maar dat het ook hun club veel kan opleveren. Candea spon-sort, beperkt, ook initiatieven die zijn gericht op de jeugd in de clubs: onze leerlingen of toekomstige leerlingen. De concrete inhoud van de samenwerking verschilt per vereniging.Uitgangspunt is steeds: vertel ons waaraan binnen de club behoefte is. Waar kunnen we (elkaar) helpen?

De ondersteuning richt zich, zoals gezegd, primair op jeugdactiviteiten. Het Candea College kan bijvoorbeeld leerlingen met sport als examenvak inzetten bij activiteiten. Stages zijn een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Ook de maatschappelijke stages in de onderbouw bieden soms mo-gelijkheden. Verder kunnen de verenigingen een beroep doen op de combinatiefunctionarissen sport die het Candea College in dienst heeft. Zij verzorgen onder meer clinics op school, of geven instructie aan trainers. Zo promoten we de club op Candea. Op het sportcomplex wordt duidelijk gecommuniceerd dat de vereniging samenwerkt met het Candea College. Ook hiervoor zijn af-spraken gemaakt die passen bij de club.

Een ander belangrijk doel voor Candea is de gezondheid van onze leerlingen. Daarom is sport is belangrijk op het Candea College. In alle leerjaren staat bewegingsonderwijs op het lesrooster en ook daarbuiten zijn er veel sportactiviteiten. We weten dat voldoende bewegen niet meer vanzelf-sprekend is. Al jaren loopt er op Candea een project "De Gezonde School”, met aandacht voor ge-zond leven, met goede voeding en voldoende beweging. Dat vraagt voortdurende aandacht.

Sportdocenten zijn het erover eens dat jongeren eigenlijk iedere dag een uur moeten sporten. Het is niet mogelijk dit via het lesrooster te realiseren. Daarom vervullen sportverenigingen een enorm belangrijke rol. Het Candea College wil daarin samen optrekken met de clubs. Gezond eten, vol-doende bewegen en mét plezier, zodat het ook een vast onderdeel blijft in je leven. Om daadwerkelijk samen iets te bereiken, willen we de samenwerking tussen de clubs en Candea een structureel karakter geven.