Uitnodiging Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven 2017

Aan de leden van de M.H.C. De Westerduiven

Datum: 29-06-2017 

Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering M.H.C. De Westerduiven

Hierbij wordt u namens het bestuur van de M.H.C. De Westerduiven uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) op dinsdag 12 december 2017

De vergadering vindt plaats in het clubhuis.

Aanvang ALV 2017: 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 29e (bijzondere) A.L.V. 13 juni 2017
 4. Bestuursverkiezing
  1. Verkiesbaar bestuurslid Techniek Emiel Cellemare
  2. Herbenoeming bestuurslid Bar- en Evenementen
  3. Rooster aftreden, benoemen bestuursleden
 5. Sportiviteit en Respect
 6. Financieel verslag 1 juli 2016 – 30 juni 2017
 7. Verslag kascommissie 1 juli 2016 – 30 juni 2017
 8. Benoeming kascommissie
 9. Financiën seizoen 2017/2018
  1. Begroting 1 juli 2017 – 30 juni 2018
  2. Contributie seizoen 2018 - 2019
  3. Verslagen commissies
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 Met vriendelijke groet,

 

Henk Rauw
Secretaris M.H.C. De Westerduiven


Bijlage(n):
De benodigde stukken komen zsm in Lisa - documenten, vervolgens ALV 2017, te raadplegen via deze link